بازدید عموم مردم و جشن
۰۷ آبان
بازدید عموم مردم و جشن
  • 10صبح تا 8 شب
  • الیگودرز موسسه خیریه طاها
بازدید مدیران و پرسنل ادارات
۰۸ تیر
بازدید مدیران و پرسنل ادارات
  • 10صبح تا 8 شب
  • الیگودرز موسسه خیریه طاها
بازارچه خیریه موسسه طاها
۰۸ تیر
بازارچه خیریه موسسه طاها
  • 10صبح تا 8 شب
  • الیگودرز موسسه خیریه طاها